Wednesday, January 4, 2012

รายการสัมมนา

รายการสัมมนา

สภาวะความเป็นสมัยใหม่อันแตกกระจาย:

การค้นหาประวัติศาสตร์สังคม-วัฒนธรรมปาตานี

27 มกราคม 2555

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 พิธีเปิด

คำกล่าวเปิด: Kim McQuay (ผู้แทนมูลนิธิเอเซีย ประเทศไทย)

คำกล่าวต้อนรับ: ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

09.30 – 10.30 ปาฐกถานำ

-ศ.ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ • มัสยิด “แดง”: ทอนความรุนแรงต่อพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ในสังคมมนุษย์

10.30 – 12.00 เส้นทางแห่งความทันสมัยและการตีความ

-พุทธพล มงคลวรวรรณ • ปาตานีผ่านแว่นของจักรวรรดิและดวงตาสมัยใหม่: การสำรวจทางมานุษยวิทยาของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในรัฐมลายูของสยาม ค.ศ.1899–1900

-นิยม กาเซ็ง • เส้นทางสู่ความทันสมัย: ประวัติศาสตร์สังคมของถนนทางหลวงสายใหม่สู่ ปาตานี

-มูฮัมหมัด อิลยาส หญ้าปรัง • การตีความความเป็นสมัยใหม่: ต่วนกูรู อิสมาแอล สะปันยัง (2498 - ) อูลามาอ์สายจารีตในสังคมปาตานีสมัยใหม่

-ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร • ดำเนินรายการและวิจารณ์

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 พันธสัญญาแห่งความทันสมัยและการต่อรอง

-ทวีลักษณ์ พลราชม และวารชา การวินพฤฒ • ณ ระหว่างพื้นที่: ประสบการณ์ || อัตลักษณ์ || มุสลิมมะฮฺปัตตานีบนเส้นทางการศึกษาสมัยใหม่

-อสมา มังกรชัย • ตำรวจมลายู: ลูกผสมของความเป็นสมัยใหม่แบบอาณานิคม ประวัติศาสตร์บาดแผล และความรุนแรง

-บัณฑิต ไกรวิจิตร • พิธีกรรมและศิลปะการละเล่นพื้นบ้านมลายูปาตานี: วัฒนธรรมลูกผสมกับสภาวะความ เป็นสมัยใหม่อันแตกกระจาย

-ผศ.ดร.นิติ ภวัครพันธุ์ • ดำเนินรายการและวิจารณ์

15.00 – 15.30 รับประทานอาหารว่าง

15.30 – 17.00 วรสารแห่งความทันสมัย

-สะรอนี ดือเระ • เสียงเพรียกใหม่: นิตยสารอาซานและกลุ่มปัญญาชนใหม่ในปาตานีกลาง ทศวรรษ 2510

-ปิยะนันท์ นิภานันท์ • ความทันสมัยในภาพเรืองแสง: ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ของโรงภาพยนตร์ในสังคมปาตานี

-บัญชา ราชมณี • โมเดิร์นดิเกมิวสิค: อุตสาหกรรมดนตรีและพัฒนาการของสื่อ บันเทิงในปาตานี

-ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ • ดำเนินรายการและวิจารณ์

28 มกราคม 2555

09.00 – 09.30 ลงทะเบียน

09.30 – 10.30 ปาฐกถานำ

-Dr. Patrick Jory • Problems of Modernity in Patani and Thailand: The Emergence of “the People” in Patani’s Past and Present

10.30 – 12.00 อาการของความเป็นสมัยใหม่

-ภมรี สุรเกียรติ • เปลี่ยน ‘ป่าดิบ’ ให้เป็น ‘บ้าน’: ชุมชนในฝัน ณ ทัณฑนิคมธารโต พ.ศ.2478-2500

-เจริญพงศ์ พรหมศร • กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย: เรื่องเล่าที่หายไปในความ สัมพันธ์ระหว่าง พคท. และองค์กรติดอาวุธมลายู

-ดร.ธนาพล ลิ่มอภิชาต • ดำเนินรายการและวิจารณ์

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 การประกอบสร้างอัตลักษณ์ความ เป็นมลายูปาตานี

-โชคชัย วงษ์ตานี • มลายูบางกอก / นายูบาเกาะฮ: การผจญภัยในแผ่นดินสยาม

-อลิสา หะสาเมาะ • ประวัติศาสตร์สังคมหน้าใหม่ของฟาตอนี: เรื่องเล่าจากวงศาคณาญาติ ‘หะสาเมาะ’

-นิอับดุลรากิบ บินนิฮัสซัน • ตระกูลฮัดรามีแห่งมัสยิดตะโละมาเนาะ: บทบาทและ เครือข่ายทางสังคมในนราธิวาส

-วราวรรณ ตระกูลสรณคมณ์ • มัสยิดตะโละมาเนาะ: การประดิษฐ์สร้างมรดกทางวัฒนธรรมมลายูปาตานี

-รศ.ฉลอง สุนทราวาณิชย์ • ดำเนินรายการและวิจารณ์

13.00 – 14.30 สำเนียงจากชายขอบ

ซะการีย์ยา อมตยา • โกสินทร์ ขาวงาม • กฤช เหลือลมัย

14.30 – 15.00 รับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00 วิพากษ์โครงการ

Prof. Dr. Craig J. Reynolds (Australian National University)

16.00 – 16.30 คำกล่าวปิด

Dr. James R. Klein (อดีตผู้แทนมูลนิธิเอเซีย ประเทศไทย)

No comments:

Post a Comment